ภ.จว. ในสังกัด ภ.4
สภ.ในสังกัด ภ.จว.นค.
กระทรวง/ทบวง/การศึกษา

สถานีวิทยุ..คลายเคลียด
สำนักงานคุ้มครองพยาน
  จำนวนผู้เข้าชม
Counter
กฎหมาย
พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ ผบก ภ.จว.บึงกาฬ ประชุมผู้บริหาร ภ.จว.บึงกาฬ สัญจร ที่ สภ.เซกา เมื่อ 3 ก.ค.2556
พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย ผกก.สภ.เซกา เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ภ.จว.บึงกาฬ สัญจร ที่ สภ.เซกา เมื่อ 3 ก.ค.2556
พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย ผกก.สภ.เซกา ร่วมเปิดโครงการนิทรรศการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี  ประมวลภาพ
พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย ผกก.สภ.เซกา จัดการฝึกทบทวนยุทธวิธีชุดปราบจลาจล และการควบคุมฝูงชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อลดปัญหาความรุนแรง และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
5 ก.ค. 56 พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย ผกก.สภ.เซกา และ ร.ต.อ.กริชเทพ ก๊อกพิมพ์ เข้าสอน โครงการ D.A.R.E. ที่ รร.อนุบาลเซกา นักเรียนจำนวร 112 คน
พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย ผกก.สภ.เซกา ได้ปรับปรุงสถานที่รอบๆสภ.ให้สะอาดน่าอยู่ได้จัดสร้างโรงจอดรถยนต์หลวงและ
รถประชาชนที่มาติดต่อราชการ ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมี หาที่จอดรถฯลำบากไม่มีที่จอด เข้าฤดูหน้าฝนหน้าร้อน
หาที่จอดไม่ได้จึงได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่ ให้เพียงพอกับการบริการที่จอดรถฯ
ตามแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556-2559 ได้ตระหนักถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการสอดคล้องต่อวิถีการดำรงชีพของข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างสมฐานะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำหลักเศรษฐกิจพอ เพียงมาปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นว่า การพอมีพอกิน ไม่ประมาท มีความรอบรู้ มีความขยัน โดยการปลูกผักสวนครัว หรือการเลี้ยงปลา นั้น จะนำไปสู่สังคมที่มีความสุขแบบยั่งยืน โดยกำหนดเอาแนวความคิด "การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่" มาเป็นกรอบปฏิบัติตามโครงการนี้

พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเซกา
วิสัยทัศน์
 บริการด้วยความโปร่งใส
 บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
 แก้ไขพฤติกรรมเยาวชน
 หวังผลความสงบสุขเพื่อชาวเซกา
ข้อมูลสภ.เซกา
  ประวัติ อ.เซกา
  ผู้บังคับบัญชา
 กต.ตร.สภ.
  คณะรัฐมนตร
  คำสั่ง ตร.
  ประกาศ คำสั่ง ภ.4
  คำสั่ง ศตส.แห่งชาติ
 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ข่าวสารบ้านเมือง
ศูนย์รวมข้อมูลเครือข่าย
องค์กรส่วนท้องถิ่น
   สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย
   ข้อมูลประชากร อ.เซกา
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน    
   9 ตำบล 135 หมู่บ้าน
   เทศบาลตำบลศรีพนา  
   เทศบาลตำบลท่าสะอาด  
   อ.บ.ต.เซกา    
   เทศบาลตำบลซาง 
   อ.บ.ต.หนองทุ่ม
   อ.บ.ต.ท่ากกแดง 
   อ.บ.ต.ท่าสะอาด   
   อ.บ.ต.ป่งไฮ 
   อ.บ.ต.น้ำจั้น 
   อ.บ.ต.โสกก่าม 
   อ.บ.ต.บ้านต้อง 
สถานีตำรวจภูธรเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โทร.042-489-113 โทรสาร 042-489-113

Facebook :สถานีตำรวจภูธรเซกา
E-mail : seka_police@hotmail.co.th
   
ผู้ดูแลเว็บไซต
Pol.Sen.Sgt.Maj.Phonchai Watcharatham
atiph5905@gmail.com
ati.ph@hotmail.com

ศทส.สภ.เซกา
โทร.042-489-491